Cuvânt la Sf. Arhidiacon Stefan

Predici Martie 13, 2019

Cuvânt la Sfântul Arhidiacon Ștefan

,,Iată, văd cerurile deschise

și pe Fiul Omului

stând de-a dreapta lui Dumnezeu” (Fapte 7, 50)

 

Iubiți credincioși

După Înălțarea Mântuitorului la cer, numărul credincioșilor sporea zi cu zi în Biserica de la Ierusalim. Creștinii se considerau și trăiau cu toții ca frații, având o singură inimă și un cuget, întrecându-se în binefaceri și în practicarea virtuților. Cei înstăriți își vindeau averile și puneau prețul lor la picioarele Apostolilor, spre a se da fiecăruia după cum avea nevoie.

S-au ridicat curând însă și unele nemulțumiri. Iudeii eleniști, adică aceia care veniseră la Ierusalim din împrăștiere sau din diaspora, și adoptaseră limba și cultura greacă, s-au plâns Sfinților Apostoli că la împărțirea zilnică a darurilor, văduvele lor erau trecute cu vederea.

Atunci Sfinții Apostoli au chemat mulțimea credincioșilor și le-au spus: ,,Nu este potrivit ca noi, lăsând predica cuvântului lui Dumnezeu să slujim la mese. Drept aceea fraților, căutați dintre voi șapte bărbați bine văzuți, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă”(Fapte 6,1). Și mulțimea credincioșilor a ales șapte bărbați virtuoși și plini de Duhul Sfânt. Pe aceștia i-am înfățișat înaintea Apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și le-au dat prin hirotonie darul diaconiei. Între cei șapte bărbați se număra și Sfântul Arhidiacon Ștefan, prețuit de toți pentru înțelepciunea și râvna lui în predicarea cuvântului mântuirii, căci Sfântul Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari printre credincioși.

Sfântul Ștefan, iudeu elenist, era originar din Tarsul Ciliciei, ca și Sfântul  Apostol Pavel. După Tradiție, el făcuse parte din numărul celor 70 de ucenici ai Mântuitorului. Dar adversarii Sfântului Ștefan nu puteau să se măsoare cu înțelepciunea și cu darul cu care vorbea el. Atunci aceștia, neputând să-l biruie prin cuvânt, au pus niște martori mincinoși să jure că l-au auzit rostind cuvinte blasfemiatoare împotriva Legii lui Moise și a lui Dumnezeu.

Întărâtați astfel, ei s-au repezit asupra Sfântului Ștefan, l-au ridicat și l-au dus în fața sinedriului, autoritatea supremă de judecată a poporului evreu, cerându-i condamnarea la moarte.

Arhiereu în acel an era tot Caiafa, care judecase și pe Mântuitorul. La sinedriu au adus de asemenea niște martori mincinoși să dea mărturie strâmbă că Sfântul Stefan nu mai contenește cu vorbele contra Locului celor sfinte, adică a Templului, și contra Legii lui Moise.

Sala de judeacată a sinedriului se afla într-o aripă a Templului din Ierusalim. În timpul judecății, când Sfântul Ștefan a început să vorbească, toți cei din sinedriu, ațintindu-și ochii asupra lui, au văzut fața lui strălucind ca fața unui inger. Sfântul Ștefan le-a amintit în cuvântarea sa cum S-a arătat Dumnezeu patriarhilor și profeților celor de demult, cum a pregătit El pe evrei ca pe poporul Său ales, cum Dumnezeu a trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos în mijlocul lor, dar ei nu L-au primit și nici Legea lui Moise n-au păzit-o cum se cuvine.

Și cu cât vorbea, el se însuflețea, iar fața lui se lumina tot mai mult. Iar Sf. Ștefan, umplându-se de puterea Duhului Sfânt, privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta Lui (Fapte 7,56). Atunci sinedriștii care fierbeau de mânie împotriva lui, strigând cu glas mare, au năvălit deodată asupră-i, l-au scos afară din Ierusalim, în valea lui Iosafat, și l-au omorât cu pietre.

Când și-a dat sufletul lui curat, Sf. Ștefan s-a rugat astfel: ,,Doamne Iisuse Hristoase, primește sufletul meu”. Apoi îngenunghind, s-a rugat zicând cu glas mare: ,,Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta” (Fapte 7, 59-60). Și grăind acestea a adormit.

Astfel s-a săvârșit din viață întâiul mucenic al Bisericii creștine.

Era în anul 36, adică la 6 ani după răstignirea, învierea și înălțarea Domnului Hristos. Cu trecerea timpului, locul mormântului său s-a uitat. Trupul său a fost descoperit abia în anul 415, pe timpul împăratului bizantin Teodosie al 2-lea, (408-450), de către preotul Lucian în satul Kephar-Gamala, nu departe de Ierusalim, pe vremea episcopului Ioan al Ierusalimului.

Așadar, cu prilejul descoperirii cinstitelor sale moaște, s-a găsit scris deasupra mormântului său, în evreiește, numele Cheliel, care înseamnă coroană și corespunde numelui grecesc Ștefan.

Deci binecredincioasa împarateasă Evdochia, soția împăratului Teodosie al 2-lea, a pus să se ridice pe locul unde a fost înmormântat Sfântul Ștefan o biserică în care au fost puse cu mare cinste moaștele sale.

Întreaga viață a creștinilor trebuie să fie o străduință necontenită de a se apropia, de a cunoaște și de a adora pe Dumnezeu și pe iubitul Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, adevăratul credincios se roagă cu smerenie lui Dumnezeu: ,,Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tau cel Sfânt nu-l lua de la mine” (Ps. 50,12).

Noi nu avem, însă, ca Sfântul Ștefan o viață atât de curată și de aleasă pentru a ne învrednici să vedem fața lui Dumnezeu chiar din această viață, dar năzuim către aceasta. Dacă nu în această viață, în viața de dincolo, cei cu adevărat credincioși se vor învrednici să vadă fața lui Dumnezeu și atunci vor înțelege mai bine toate adevărurile credinței noastre, după cum ne spune Sf. Apostol Pavel: “Pentru că (acum) cunoaștem în parte…acum vedem ca prin oglindă, în ghicitură, atunci însă vom cunoaște față către față”(I Corinteni 13, 9-12).

 Pentru a ne bucura să vedem fața lui Dumnezeu trebuie să ne păstrăm totdeauna sufletele și trupurile curate, cum ne învață dumnezeiasca Scriptură: ,,Cine se va sui în muntele Domnului, sau cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel cu mâini nevinovate și cu inima curată, care nu și-a întinat cu minciuni sufletul său și cu viclesug nu s-a jurat vecinului său. Acela va lua binecuvântare de la Domnul și dreptate de la Dumnezeu, Mântuitorul său”(Ps. 28, 3-4).

Să nu ne amăgim cumva cu credința că păcatele făcute doar cu gândul rămân necunoscute, căci Dumnezeu, Atotștiutorul, cunoaște până și gândurile oamenilor, bune sau rele: ,,Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut, și nu va veni la lumină”(Lc. 5,17).

Iubiți credincioși,

Ne mai despart câteva zile de începutul unui nou an.

În anul care se apropie de sfârșit, Dumnezeu Și-a revărsat cu bunătate milostivirile și binefacerile Sale asupra noastră. Să ne rugăm fierbinte Atotputernicului Dumnezeu ca în anul care vine, să ne bucurăm de-a pururea de liniște și de pace.

Să ne rugăm Preabunului Dumnezeu ca puterea și Harul Său să risipească gândurile noastre cele rele, să întoarcă mințile noastre numai spre gânduri bune, ca să putem grăi numai cele bineplăcute Lui, să întărească inima și voința noastră ca să realizăm numai faptele cele bune.

Pe El Îl implorăm să facă să înceteze pretutindeni vrajba, dușmănia și ura dintre oameni, să potolească războiul, pentru ca în toată lumea și între toate popoarele să domnească înțelegerea frățească și binecuvântata pace.

La aceasta ne îndeamnă și Sf. Ap. Pavel spunându-ne: ,,Căutați cu toții pacea și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul”(Evrei 12, 14).

Să ne rugăm cu credință și cu dragoste, ca în tot restul zilelor noastre să petrecem viața curată, iar în momentul trecerii în viața de dincolo, când ne vom întâlni cu Domnul și Mântuitorul nostru, să putem spune și noi ca Sfântul Arhiodiacon Ștefan: ,,Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu”(Fapte 7, 56). Amin. La mulți ani!

 

Pr. Holban Mircea Ilie

Citește alte articole despre: Sf Arhidiacon Stefan